Kiralama

Reklam Ünitelerinin (Billboard, Giandboard, Billboardplus) Reklam Asma Hakkının 10 Yıl Süreli Kiraya Verilmesi

Tarih/Saat: 09 Haziran 2016 11:30
Muhammen Bedeli : 969.839,85
Teminat Tutarı : 29.095,20
Icerik :
İSTANBUL İLİ
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
REKLAM ÜNİTELERİNİN (BİLLBOARD, GİANDBOARD, BİLLBOARDPLUS) REKLAM ASMA HAKKININ 10 YIL SÜRELİ KİRAYA VERİLMESİ
 
İHALENİN KONUSU:
Sarıyer Belediyesi sınırları içerisinde ana arter olmayan Belediyemize ait kamusal alanlarda, Belediyemiz ekiplerince tespit edilen muhtelif yerlerde, 400 Adet 7 m² bilboard, 30 adet 35 m² giantboard, 10 adet 17,5 m² bilboard plus reklam panolarının konulabilecek alanların reklam asma hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ve arttırma suretiyle, 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesidir.
 
İHALE TARİHİ VE YERİ
İhale 09.06.2016 Perşembe günü saat 11:30 da Sarıyer Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası, Belediye Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.
 
İLGİLİ MÜDÜRLÜK/BİRİM: Mali Hizmetler Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES: Büyükdere Mahallesi Maltızderesi Sokak No:16 SARIYER- İSTANBUL
İLGİLİ TELEFON:  444 1 722/1429
İLGİLİ FAX: 0212 242 70 04
İHALENİN YAPILACAĞI YER: Sarıyer Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odası (Gelirler Ek Hizmet Binası)
İHALE TÜRÜ: KİRALAMA
İHALE USÜLÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ve arttırma
İŞİN SÜRESİ/TESLİM TARİHİ: Sözleşmenin noter tasdik tarihinden itibaren 10 (on) yıl.
AÇIKLAMA
 1. MUHAMMEN BEDEL       : Yıllık 969.839,85 TL(dokuzyüzaltmışdokuzbinsekizyüzotuzdokuzlira-seksenbeşkuruş) + KDV
 2. GEÇİCİ TEMİNAT            : 29.095,20 TL (yirmidokuzbindoksanbeşlira-yirmikuruş)’dur.
 3. ŞARTNAME BEDELİ       : 250,00 TL’dir
 4. İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLÜP, SATIN ALINACAĞI YER: Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Birimi
 
İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:
 • Kanuni ikametgah belgesi,
 • Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
 • Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Reklam işini yaptıklarına dair Belge (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak)
 • Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak)
a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge. 
 • Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti (T.C. kimlik numarasını içermek zorundadır.)
 • Geçici teminat,
 • Teklif Mektubu,
 • İmza sirkülerini vermesi,
a-  Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
İ- İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
 • Müşteri memnuniyet belgesi (ISO 10002),
 • Sarıyer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge,
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı ve şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup kabul ettiğini belirtip imzalaması,
 • Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teminat dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.
 • İhale tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço ve 2015 yılsonu itibariyle düzenlenmiş gelir tablosu,
 • İhaleye katılmak isteyenler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte hazırladıkları teklif mektubunu da içeren kapalı zarflarını en geç 09.06.2016 Perşembe günü saat 11:15’e kadar Sarıyer Belediye Başkanlığı Büyükdere Mahallesi Maltızderesi Sokak No:16 (Gelirler Ek Hizmet Binası) Sarıyer/ İstanbul adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikme nedeniyle kuruma geç ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
Dosya : İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız.