Kiralama

Ayazağa Mah.10601 ada, 11 parselde Seyrantepe Spor Merkezi binası kiralanması(09.11.2017 saat 11.30)

Tarih/Saat: 09 Kasım 2017 14:57
Muhammen Bedeli : 600.000 TL
Teminat Tutarı : 18.000TL
Icerik :

İHALE KOMİSYON KARARI

 

KARAR TARİHİ :  09.11.2017

KARAR NOSU   :   

    

Mülkiyeti Belediyemize ait Ayazağa Mahallesi, 10601 ada, 11 parsel sayılı 2.850,23 m² miktarlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde Seyrantepe Spor Merkezi Binasının 1.Bodrum kat:528 m² +zemin kat:1594 m²  1. Normal kat:1175 m² olmak üzere brüt toplam alanı:3297 m² işyeri olarak , 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi(açık teklif usulü) ile, aylık 50.000-TLx12 Ay= 600.000-(Altıyüzbin)TL +KDV bedelle , 18.000-(Onsekizbin) geçici teminat üzerinden, 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işinin 09.11.2017 Perşembe günü saat 11.30 'da İhalesi işi için  Belediye Encümeni(İhale Komisyonu)  Encümen odasında toplandı. İhale İşlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız  olarak yapıldığı tespit edildi.

 

Onay belgesinin Tarihi ve no. su. 18/10/2017 tarih, 5392522-16664 sayılı

İhalede uygulanan usul : 2886 sayılı D.İ.K nun 45. mad.göre Açık Teklif Usulü  ile.    

Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı: 30 Ekim-1 Kasım 2017 tarihleri  arasında  Günboyu  Gazetesinde   yayınlanmak suretiyle.     

Niteliği,cinsi ve miktarı; Ayazağa Mahallesi, 10601 ada, 11 parsel sayılı arsa vasıflı  taşınmaz üzerinde Seyrantepe Spor Merkezi Binasının işyeri olarak 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi   

 

 Tahmin edilen bedeli: Aylık 50.000 TLX12ay=600.000- (Altıyüzbin) TL+KDV (yıllık)

 Ödeme saymanlığı  ve yılları: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İhaleye katılan Firma sayısı:-1

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ                          :                 ADRESLERİ            :         TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR  :                                   

                                                                                                1.TEKLİF    2. TEKLİF       3.TEKLİF

                                                                                  

SARFİT SPOR HİZMETLERİ TURİZM                                 Aylık 51.000- TL  52.000.TL  53.000-TL+KDV

REKLAMCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adına Arif Mustafa SUBAŞI                      Poligon Mah.

          Dursun Selçuk DERECİ             Katar Cad.17/1/1  Sarıyer 

 

  TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ             :                     ADRESLERİ               :       TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMEME NEDENİ                             

-------

 

 

İHALE YAPILAN FİRMANIN

İSMİ  ;                                                                      ADRESİ        ;                           TEKLİF ETTİĞİ FİYAT:

SARFİT SPOR HİZMETLERİ TURİZM                                                  Aylık 53.000-(Elliüçbin)TL+KDV

REKLAMCILIK SANAYİ VE TİCARET    Poligon Mah.

A.Ş.Adına Arif Mustafa SUBAŞI             Katar Cad.17/1/1          Yıllık 636.000-(Altıyüzotuzaltıbin)TL+KDV

Dursun Selçuk DERECİ                   Sarıyer /İST

 

 

İhalenin Yapılış Gerekçesi: Ayazağa Mahallesi, 10601 ada, 11 parsel sayılı arsa vasıflı                                                          taşınmaz üzerinde Seyrantepe Spor Merkezi Binasının işyeri olarak 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi   işi.

 

                                                                                                          

                                                                                                          …./….

 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle;İhale konusu binanın işyeri olarak Aylık 53.000-TL X12ay=636.000- (Altıyüzotuzaltıbin)-TL+KDV (yıllık) bedelle 3 (üç) yıl süreyle                          SARFİT SPOR HİZMETLERİ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ REKLAMCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş Adına Arif Mustafa SUBAŞI-Dursun Selçuk DERECİ’ye kiraya  verilmesine  ihalenin  İta Amirinin onayına sunulmasına İhale Komisyonunca 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

              

 

 

 

 

 

Dr.Mustafa TOK               Nadir GÜNDAY                       Fatik EKER             Mustafa BAKIR

İhale Kom.Başk.                        Üye                                       Üye                             Üye                                 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Mustafa ALICI                          Sevim KOÇ                                 Mahmut ALİKAYA

Yazı İşl.Md.V.                         Mali Hiz.Md.V                                İmar ve Şeh.Md.

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  O N A Y

                                                               Şükrü GENÇ

                                                       BELEDİYE BAŞKANI