Kiralama

İstinye, 1352 ada, 10 parselde işyeri kiralanması(09.11.2017 saat 12.00)

Tarih/Saat: 09 Kasım 2017 15:06
Muhammen Bedeli : 420.000TL
Teminat Tutarı : 12.600 TL
Icerik :

 

 

 

İHALE KOMİSYON KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ :  09.11.2017

KARAR NOSU   :   

    Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıyer, Zekeriyaköy Mahallesi, Kasapçayırı Yolu 6 pafta, 311 parsel sayılı 410 m² alanlı taşınmaz üzerinde  kain 15 m²  alanlı Büfeyi , 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi(açık teklif usulü) ile, aylık 1.550.TLx12 Ay= 18.600-(Onsekizbin altıyüz)TL +KDV bedelle , 558-(Beşyüzellisekiz)TL  geçici teminat üzerinden, 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işinin 09.11.2017 Perşembe günü saat 12.45 'de  İhalesi için Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) 09.11.2017 Perşembe günü saat 12.45 'de  Encümen odasında toplandı. İhale İşlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız  olarak yapıldığı tespit edildi.

 

Onay belgesinin Tarihi ve no. su. 18/10/2017 tarih, 5392576-16667 sayılı

İhalede uygulanan usul : 2886 sayılı D.İ.K nun 45. mad.göre Açık Teklif Usulü  ile.    

Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı: 30 Ekim-1 Kasım 2017 tarihleri  arasında   Günboyu  Gazetesinde   yayınlanmak suretiyle.     

Niteliği,cinsi ve miktarı; Zekeriyaköy Mahallesi, Kasapçayırı Yolu 6 pafta, 311 parsel sayılı 410 m² alanlı taşınmaz üzerinde  kain 15 m²  alanlı Büfenin  3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi.

 

 Tahmin edilen bedeli: Aylık 1.550.- TLX12ay=18.600- (Onsekizbinaltıyüz) TL+KDV (yıllık)

 Ödeme saymanlığı  ve yılları: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İhaleye katılan Firma sayısı:-1

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ                          :                          ADRESLERİ            :         TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR  :                                   

 

EMLAK KONUT KORU EVLERİ                                                                         1.TEKLİF

SİTE YÖNETİMİ Adına         Rumelifeneri Kasapçayırı Balcıbağı

İsmail Hakkı ERGEN              Otobüs durağı No:0                                    Aylık  1.600-(Binaltıyüz)TL+KDV

                                                       Sarıyer/İST.

   

               TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ             :                     ADRESLERİ               :       TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMEME NEDENİ                             

-------

 

 

İHALE YAPILAN FİRMANIN

İSMİ  ;                                              ADRESİ        ;                                         TEKLİF ETTİĞİ FİYAT:

 

EMLAK KONUT KORU EVLERİ                                                                        

SİTE YÖNETİMİ Adına         Rumelifeneri Kasapçayırı Balcıbağı

İsmail Hakkı ERGEN              Otobüs durağı No:0                                Aylık  1.600-(Binaltıyüz)TL+KDV

                                                       Sarıyer/İST.                                   Yıllık  19.200-(Ondokuzbinikiyüz)+KDV

   

 

İhalenin Yapılış Gerekçesi ;  Zekeriyaköy Mahallesi, Kasapçayırı Yolu 6 pafta, 311 parsel sayılı 410 m² alanlı taşınmaz üzerinde  kain 15 m²  alanlı Büfenin  3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi.

 

 

                                                                                                                                          …./…..

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle; İhale konusu büfenin Aylık 1.600-TLX12ay=19.200- (Ondokuzbinikiyüz)-TL+KDV (yıllık) bedelle 3 (üç) yıl süreyle EMLAK KONUT KORU EVLERİ SİTE YÖNETİMİ Adına  İsmail Hakkı ERGEN’e kiraya  verilmesine ve ihalenin  İta Amirinin onayına sunulmasına İhale Komisyonunca 19.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

              

 

 

 

 

 

Dr.Mustafa TOK               Nadir GÜNDAY                       Fatik EKER             Mustafa BAKIR

İhale Kom.Başk.                        Üye                                       Üye                             Üye                                

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Mustafa ALICI                          Sevim KOÇ                                 Mahmut ALİKAYA

Yazı İşl.Md.V.                         Mali Hiz.Md.V                                İmar ve Şeh.Md.

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  O N A Y

                                                               Şükrü GENÇ

                                                       BELEDİYE BAŞKANI