886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) ​

Sarıyer, Maden Mahallesi Kilyos Caddesi, 1289 ada, 11 parsel bitişiğindeki "Park" alanında ahşap kafeteryanın kiraya verilmesi

Tarih/Saat: 01 Şubat 2018 11:30
Muhammen Bedeli : 42.000,00
Teminat Tutarı : 1.260,00
Icerik :

İHALE KOMİSYON KARARI

KARAR TARİHİ :  01.02.2018

KARAR NOSU   :   

    

 Mülkiyeti Belediyemize ait  Sarıyer, Maden Mahallesi Kilyos Caddesi, 1289 ada, 11 parsel bitişiğindeki 29.07.2003 t.t. 1/1000 ölçekli, Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı uygulama İmar Planlarında “PARK” alanında kalan Belediyemize ait duvar ile çevrili 520 m² lik kısmında bulunan ahşap kafeteryanın (taban alanı: 125m², çatı arası; 30 m² toplam alan 155m²) ,  2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi(açık teklif usulü) ile ,  aylık 3.500,00-TL x 12 Ay = 42.000,00- (Kırkikibin ) TL + KDV yıllık  bedelle 1.260,00-(binikiyüzaltmış) TL geçici teminat üzerinden, 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işinin ihalesi  için İhale Komisyonu(Belediye Encümeni)  01.02.2018 Perşembe günü  saat:11.30’da  Encümen  odasında toplandı. İhale İşlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız  olarak yapıldığı tespit edildi.

             

               Onay belgesinin Tarihi ve no. su. 02/01/2018 tarih, 5449945-89 sayılı

İhalede uygulanan usul : 2886 sayılı D.İ.K nun 45. mad.göre Açık Teklif Usulü  ile.    

Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı:18 Ocak -22 Ocak  2018  tarihleri  arasında   Yenisöz Gazetesinde   yayınlanmak suretiyle.     

Niteliği,cinsi ve miktarı: Maden Mahallesi  Kilyos Caddesi, 1289 ada,11 parsel bitişiğinde  bulunan ahşap kafeteryanın (taban alanı: 125m², çatı arası; 30m²,toplam alan 155m²) 3(üç) yıl süreyle  kiraya verilmesi                                                                                                

 

Tahmin edilen bedeli: Aylık 3.500,00-TL x 12 Ay = 42.000,00- (Kırkikibin ) TL yıllık.

Geçici teminatı :  1.260,00-(Binikiyüzaltmış) TL

Ödeme saymanlığı  ve yılları: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İhaleye katılan Firma sayısı:-1

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ                          :           ADRESLERİ            :         TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR  :                                   

                                                                                                    1.TEKLİF          2.TEKLİF          3.TEKLİF

       1-  Yunus İNAN                    Firuzağa Mah.Kadiriler

                                                     Yokuşu Sok. No:45/3   Aylık 3.750,00-TL  4.000,00-TL  4.100.00-TL+KDV                                                                                                                   

                                                              Beyoğlu/İst.

                                                           

              

         TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ             :                     ADRESLERİ               :       TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMEME NEDENİ                             

__

 

 

İHALE YAPILAN FİRMANIN

İSMİ  ;                                              ADRESİ        ;                                         TEKLİF ETTİĞİ FİYAT:

 

1-Yunus İNAN        Firuzağa  Mah.Kadiriler           Aylık 4.100,00-(Dörtbin yüz)TL+KDV

                                 Yokuşu  Sok. No:45/3              Yıllık 49.200,00-(Kırkdokuzbin ikiyüz)+KDV

                                          Beyoğlu/İst.

 

İhalenin Yapılış Gerekçesi : Maden Mahallesi Kilyos Caddesi, 1289 ada, 11 parsel bitişiğindeki “Park” alanında kalan Belediyemize ait duvar ile çevrili 520 m² lik kısmında bulunan ahşap kafeteryanın (taban alanı: 125m², çatı arası; 30 m² toplam alan 155m²) 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi .

                                                                                                          …./…

 

 

 

 

                                                                    -2  -

 

  

  Yukarıda belirtilen gerekçelerle; İhale konusu: Taşınmazın Aylık 4.100,00-(Dörtbinyüz) TL+KDV, yıllık 49.200,00-(Kırkdokuzbin  ikiyüz) TL+KDV bedelle Yunus İNAN’a 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesine ve İta Amirinin onayına sunulmasına, İhale Komisyonunca oybirliğiyle  01.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.                                                                                                          

 

 

 

 

 

Dr.Mustafa TOK               Nadir GÜNDAY                       Fatik EKER             Mustafa BAKIR

İhale Kom.Başk.                        Üye                                       Üye                             Üye                                

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa ALICI                          Sevim KOÇ                                 Mahmut ALİKAYA

Yazı İşl.Md.V.                         Mali Hiz.Md.V                                İmar ve Şeh.Md.V.

                                                              

 

                                                                

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                 O N A Y

                                                         Hüseyin COŞKUN

                                                    BELEDİYE BAŞKAN V.