2886 sayılı D.İ.K.nun 45/a maddesine göre açık teklif usulü

Zekeriyaköy Mah.4 pafta, 134 parselde 90 m² alanlı konutun 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesi hk

Tarih/Saat: 21 Haziran 2018 12:00
Muhammen Bedeli : Aylık 1.10
Teminat Tutarı : 396-TL
Icerik :

 

 

 

 

İHALE KOMİSYON KARARI

 

 

KARAR TARİHİ :  21.06.2018

KARAR NOSU   :   

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Zekeriyaköy  Mahallesinde  kain  4 pafta, 134 parsel  sayılı 219.67 m² alanlı taşınmazın  üzerinde bulunan binanın 1.normal kat, 2/1 kapı no.lu 90 m² alanlı konutun aylık 1.100,00-TLx12 Ay= 13.200,00-TL(Onüçbin  ikiyüzlira)+KDV keşif  bedelle, 396-(Üçyüzdoksanaltı lira) geçici teminatla, 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işinin  2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi(Açık teklif usulü) ile ihalesi için İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) , 31.05.2018 tarih, 318 sayılı Encümen kararına göre 21.06.2018 Perşembe günü saat 12.00’de  Encümen  odasında toplandı. İhale İşlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız  olarak yapıldığı tespit edildi.

            

              Onay belgesinin Tarihi ve no. su. 29/05/2018 tarih, 5557712-8533 sayılı

İhalede uygulanan usul : 2886 sayılı D.İ.K nun 45. mad.göre Açık Teklif Usulü  ile.    

Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı:08-11 Haziran 2018  tarihleri  arasında   Yeni Mesaj Gazetesinde   yayınlanmak suretiyle.     

Niteliği,cinsi ve miktarı:Zekeriyaköy Mahallesi 4 pafta, 134  parsel  sayılı 219.67 m² alanlı taşınmazın  üzerinde bulunan    90 m²  alanlı taşınmazın 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi.                                                                                               

Tahmin edilen bedeli:Aylık 1.100,00-TL x 12 Ay = 13.200,00-(Onüçbin ikiyüz) TL

Geçici teminatı : 396-(Üçyüzdoksanaltı ) TL

Ödeme saymanlığı  ve yılları: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İhaleye katılan Firma sayısı:1

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ                          :                    ADRESLERİ            :            TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR  :                                   

                                                                                                          1.TEKLİF              2.TEKLİF   

 

Sevim OLUR                           Cami arkası Sok.No:14       Aylık 1.100,00- TL+KDV    1.125,00-TL +KDV                                                                                                                

                                                    Zekeriyaköy/İST 

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ             :                     ADRESLERİ               :       TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMEME NEDENİ                            

 Yok. 

 

 

İHALE YAPILAN FİRMANIN

İSMİ  ;                                                           ADRESİ        ;                         TEKLİF ETTİĞİ FİYAT:

                                                                                                            

Sevim OLUR                Cami arkası Sok.No:14           Aylık 1.125,00-(Binikiyüzyirmibeş)TL +KDV                                                                                                               

                                             Zekeriyaköy/Sarıyer         Yıllık 13.500,00-(Onüçbin beşyüz)-TL+KDV   

 

 

 

 

 

                                                                                              …/….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhalenin Yapılış Gerekçesi :  . :  Zekeriyaköy  Mahallesinde  kain  4 pafta, 134 parsel  sayılı 219.67 m² alanlı taşınmazın  üzerinde bulunan binanın 1.normal kat, 2/1 kapı no.lu 90 m² alanlı konutun   3(üç) yıl süreyle  kiraya verilmesi işi ihalesi.                                                                                                

 

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle; İhale konusu taşınmazın; Aylık 1.125,00-(Binyüz                  yirmibeş)TL+KDV yıllık, 13.500,00- (Onüçbinbeşyüz)TL+KDV bedelle Sevim OLUR’a İhalesine ve İhalenin İta Amirinin onayına sunulması, İhale Komisyonunca 21.06.2018 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.

                                                                                                      

 

 

 

 

Dr.Mustafa TOK               Nadir GÜNDAY                       Fatik EKER             Mustafa BAKIR

İhale Kom.Başk.                        Üye                                       Üye                             Üye                                

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Mustafa ALICI                          Sevim KOÇ                                 Mahmut ALİKAYA

Yazı İşl.Md.V.                         Mali Hiz.Md.V                                İmar ve Şeh.Md.V.

                                                              

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               O N A Y

                                                            ŞÜKRÜ GENÇ

                                                    BELEDİYE BAŞKANI                                                    

                                                                 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              …/….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhalenin Yapılış Gerekçesi :  . :  Zekeriyaköy  Mahallesinde  kain  4 pafta, 134 parsel  sayılı 219.67 m² alanlı taşınmazın  üzerinde bulunan binanın 1.normal kat, 2/1 kapı no.lu 90 m² alanlı konutun   3(üç) yıl süreyle  kiraya verilmesi işi ihalesi.                                                                                                

 

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle; İhale konusu taşınmazın; Aylık 1.125,00-(Binyüz                  yirmibeş)TL+KDV yıllık, 13.500,00- (Onüçbinbeşyüz)TL+KDV bedelle Sevim OLUR’a İhalesine ve İhalenin İta Amirinin onayına sunulması, İhale Komisyonunca 21.06.2018 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.

                                                                                                      

 

 

 

 

Dr.Mustafa TOK               Nadir GÜNDAY                       Fatik EKER             Mustafa BAKIR

İhale Kom.Başk.                        Üye                                       Üye                             Üye                                

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Mustafa ALICI                          Sevim KOÇ                                 Mahmut ALİKAYA

Yazı İşl.Md.V.                         Mali Hiz.Md.V                                İmar ve Şeh.Md.V.

                                                              

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               O N A Y

                                                            ŞÜKRÜ GENÇ

                                                    BELEDİYE BAŞKANI                                                    

                                                                 

 

 

                                                                

 

 

 

 

İHALE KOMİSYON KARARI

 

 

KARAR TARİHİ :  21.06.2018

KARAR NOSU   :   

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Zekeriyaköy  Mahallesinde  kain  4 pafta, 134 parsel  sayılı 219.67 m² alanlı taşınmazın  üzerinde bulunan binanın 1.normal kat, 2/1 kapı no.lu 90 m² alanlı konutun aylık 1.100,00-TLx12 Ay= 13.200,00-TL(Onüçbin  ikiyüzlira)+KDV keşif  bedelle, 396-(Üçyüzdoksanaltı lira) geçici teminatla, 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işinin  2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi(Açık teklif usulü) ile ihalesi için İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) , 31.05.2018 tarih, 318 sayılı Encümen kararına göre 21.06.2018 Perşembe günü saat 12.00’de  Encümen  odasında toplandı. İhale İşlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız  olarak yapıldığı tespit edildi.

            

              Onay belgesinin Tarihi ve no. su. 29/05/2018 tarih, 5557712-8533 sayılı

İhalede uygulanan usul : 2886 sayılı D.İ.K nun 45. mad.göre Açık Teklif Usulü  ile.    

Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı:08-11 Haziran 2018  tarihleri  arasında   Yeni Mesaj Gazetesinde   yayınlanmak suretiyle.     

Niteliği,cinsi ve miktarı:Zekeriyaköy Mahallesi 4 pafta, 134  parsel  sayılı 219.67 m² alanlı taşınmazın  üzerinde bulunan    90 m²  alanlı taşınmazın 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi.                                                                                               

Tahmin edilen bedeli:Aylık 1.100,00-TL x 12 Ay = 13.200,00-(Onüçbin ikiyüz) TL

Geçici teminatı : 396-(Üçyüzdoksanaltı ) TL

Ödeme saymanlığı  ve yılları: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İhaleye katılan Firma sayısı:1

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ                          :                    ADRESLERİ            :            TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR  :                                   

                                                                                                          1.TEKLİF              2.TEKLİF   

 

Sevim OLUR                           Cami arkası Sok.No:14       Aylık 1.100,00- TL+KDV    1.125,00-TL +KDV                                                                                                                

                                                    Zekeriyaköy/İST 

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ             :                     ADRESLERİ               :       TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMEME NEDENİ                            

 Yok. 

 

 

İHALE YAPILAN FİRMANIN

İSMİ  ;                                                           ADRESİ        ;                         TEKLİF ETTİĞİ FİYAT:

                                                                                                            

Sevim OLUR                Cami arkası Sok.No:14           Aylık 1.125,00-(Binikiyüzyirmibeş)TL +KDV                                                                                                               

                                             Zekeriyaköy/Sarıyer         Yıllık 13.500,00-(Onüçbin beşyüz)-TL+KDV   

 

 

 

 

 

                                                                                              …/….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhalenin Yapılış Gerekçesi :  . :  Zekeriyaköy  Mahallesinde  kain  4 pafta, 134 parsel  sayılı 219.67 m² alanlı taşınmazın  üzerinde bulunan binanın 1.normal kat, 2/1 kapı no.lu 90 m² alanlı konutun   3(üç) yıl süreyle  kiraya verilmesi işi ihalesi.                                                                                                

 

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle; İhale konusu taşınmazın; Aylık 1.125,00-(Binyüz                  yirmibeş)TL+KDV yıllık, 13.500,00- (Onüçbinbeşyüz)TL+KDV bedelle Sevim OLUR’a İhalesine ve İhalenin İta Amirinin onayına sunulması, İhale Komisyonunca 21.06.2018 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.

                                                                                                      

 

 

 

 

Dr.Mustafa TOK               Nadir GÜNDAY                       Fatik EKER             Mustafa BAKIR

İhale Kom.Başk.                        Üye                                       Üye                             Üye                                

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Mustafa ALICI                          Sevim KOÇ                                 Mahmut ALİKAYA

Yazı İşl.Md.V.                         Mali Hiz.Md.V                                İmar ve Şeh.Md.V.

                                                              

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               O N A Y

                                                            ŞÜKRÜ GENÇ

                                                    BELEDİYE BAŞKANI                                     

 

 

 

 

 

 

Dosya : İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız.