2886 sayılı D.İ.K nun 45. mad.göre Açık Teklif Usulü ile.

Sarıyer, Pınar Mahallesi Yunus Emre Parkı içerisinde 188 m² alanlı kafeteryanın 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi ihalesi hk.

Tarih/Saat: 21 Haziran 2018 11:30
Muhammen Bedeli : Aylık 14.6
Teminat Tutarı : 5.274,00-
Icerik :

 

 

 

İHALE KOMİSYON KARARI

 

KARAR TARİHİ :  21.06.2018

KARAR NOSU   :   

 

Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında olan Sarıyer İlçesi, Pınar Mahallesi Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan  188m² alanlı kafeteryanın  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre 3 (üç) yıl süreyle,  aylık 14.650,00-TLX 12 Ay= 175.800,00-(Yüzyetmişbeşbin sekizyüz)TL+KDV bedelle, 5.274,00-(Beşbin ikiyüzyetmişdört) TL bedelle kiraya verilmesi işinin  ihalesi için İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) , 31.05.2018 tarih, 317 sayılı Encümen kararına göre 21.06.2018 Perşembe günü saat 11.30’da Encümen  odasında toplandı. İhale İşlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız  olarak yapıldığı tespit edildi.

            

              Onay belgesinin Tarihi ve no. su. 29/05/2018 tarih, 5557702-8532 sayılı

İhalede uygulanan usul : 2886 sayılı D.İ.K nun 45. mad.göre Açık Teklif Usulü  ile.    

Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı:08-11 Haziran 2018  tarihleri  arasında   Gün boyu Gazetesinde   yayınlanmak suretiyle.     

Niteliği,cinsi ve miktarı: Pınar Mahallesi Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan  188 m² alanlı kafeteryanın  3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi.                                                                                                

Tahmin edilen bedeli:Aylık 14.650,00-TL x 12 Ay = 175.800,00-(Yüzyetmişbeşbin sekizyüz) TL

Geçici teminatı : 5.274,00-(Beşbin ikiyüzyetmişdört ) TL

Ödeme saymanlığı  ve yılları: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İhaleye katılan Firma sayısı:3

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ                          :                    ADRESLERİ            :            TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR  :                                   

                                                                                                                         1.TEKLİF              2.TEKLİF   

 

1-Yuşa Deniz POLAT        Yalı Mah.Hamam Sok.Deniz Ap.       Aylık 18.000,00- TL+KDV    ÇEKİLDİ                                                                                                               

                                                 No:13/3   Maltepe/İstanbul                                                                                                                                  

   

2-   Nüsret YILDIRIMER    İstinye Mah. Elif Sok.No:2/G D.18   Aylık 18.500,00-TL+KDV    ÇEKİLDİ

                                                  Sarıyer/İstanbul                                                                                                                    

 

3-Salonista Kuaförlük Hizmetleri       Pınar Mah.Sarıyer Cad     Aylık  19.000,00-TL+KDV

   Ve Gıda Tekstil Sanayi Dış Tic.       No:88  Sarıyer/İST.

    Ltd.Şti.Adına Altan SEFEROĞLU  

 

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ             :                     ADRESLERİ               :       TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMEME NEDENİ                            

   Yok

İHALE YAPILAN FİRMANIN

 

İSMİ  ;                                                           ADRESİ        ;                         TEKLİF ETTİĞİ FİYAT:

.                                                                                                      

Salonista Kuaförlük Hizmet.     Pınar Mah.Sarıyer Cad   Aylık  19.000,00-(Ondokuzbin)TL+KDV

Ve Gıda Tekstil San.Dış Tic.  No:88  Sarıyer/İST.  Yıllık 228.000,00-(İkiyüzyirmisekizbin)TL+KDV

Ltd.Şti.Adına Altan SEFEROĞLU 

 

 

                                                                                                                 …/…

     

 

 

 

 

 

İhalenin Yapılış Gerekçesi :  . :   Pınar Mahallesi Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan  188 m² alanlı kafeteryanın  3(üç) yıl süreyle  kiraya verilmesi işi.                                                                                                

 

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle;İhale konusu taşınmazın; Aylık 18.000,00-(Onsekizbin)                TL+KDV yıllık   228.000,00- (İkiyüzyirmisekizbin  )TL+KDV bedelle  Salonista Kuaförlük Hizmet          Ve Gıda Tekstil San.Dış Tic. Ltd.Şti.Adına Altan SEFEROĞLU’na 3(üç) yıl süreyle  ihalesine ve İhalenin İta Amirinin onayına sunulması,  İhale Komisyonunca 21.06.2018 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.

                                                                                                      

 

 

Dr.Mustafa TOK               Nadir GÜNDAY                       Fatik EKER             Mustafa BAKIR

İhale Kom.Başk.                        Üye                                       Üye                             Üye                                

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Mustafa ALICI                          Sevim KOÇ                                 Mahmut ALİKAYA

Yazı İşl.Md.V.                         Mali Hiz.Md.V                                İmar ve Şeh.Md.V.

                                                              

 

                                                               

 

 

 

                                                                  O N A Y

                                                            ŞÜKRÜ GENÇ

                                                    BELEDİYE BAŞKANI                                                    

                                                                  

 

Dosya : İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız.