2886 sayılı D.İ.K.nun 45.maddesine göre Açık teklif usulü ile

Sarıyer, Kilyos Mahallesinde 901 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 3.200 m² alanlı çay bahçesinde bulunan büfe(5 adet), Çardak, Depo,wc ile açık otopark alanının 3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi hk.

Tarih/Saat: 09 Ağustos 2018 11:30
Muhammen Bedeli : Aylık 13.5
Teminat Tutarı : 4.882,00-T
Icerik :

 

 

 

                                                        İHALE KOMİSYON KARARI

 

 

KARAR TARİHİ :  09.08.2018

KARAR NOSU   :   

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıyer İlçesi, Kilyos Mahallesinde kain 901 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın 3.200 m² alanlı Çay bahçesinde bulunan Büfe (5 adet), Kafeterya (1 adet), Kamelya (4 adet),  Çardak, Depo, WC ile 1.600 m² alanlı Açık Otopark alanının  Aylık 13.560,00-TL x 12 Ay =162.720,00-(Yüzatmışikibin  yediyüzyirmi) TL+ KDV muhammen  bedelle, 4.882,00- (Dörtbinsekizyüzsekseniki) TL geçici teminat üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile  3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işinin ihalesi  için,  İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) 09.08.2018 Perşembe günü  saat:11.30’da  toplandı. İhale İşlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız  olarak yapıldığı tespit edildi.

            

              Onay belgesinin Tarihi ve no. su. 11/07/2018 tarih, 5586655-79 sayılı

İhalede uygulanan usul : 2886 sayılı D.İ.K nun 45. mad.göre Açık Teklif Usulü  ile.    

Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı: 27 Temmuz 2018- 30 Temmuz  2018  tarihlerinde    Dokuzsütun  Gazetesinde   yayınlanmak suretiyle.     

Niteliği,cinsi ve miktarı: Kilyos Mahallesinde kain 901 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın 3.200 m² alanlı Çay bahçesinde bulunan Büfe (5 adet), Kafeterya (1 adet), Kamelya (4 adet),  Çardak, Depo, WC ile 1.600 m² alanlı Açık Otopark alanının  3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi.                                                                                                

Tahmin edilen bedeli:Aylık 13.560,00-TL x 12 Ay = 162.720,00-(Yüzaltmışikibin yediyüzyirmi) TL+KDV yıllık.

Geçici teminatı :  4.882,00-(Dörtbinsekizyüzsekseniki) TL

Ödeme saymanlığı  ve yılları: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İhaleye katılan Firma sayısı:1

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ                          :                    ADRESLERİ            :            TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR  :                                   

                                                                                                             1.TEKLİF                       2.TEKLİF          

  Orhan AKHAN                          Kilyos,Mecit Kaptan Sok.

                                                     No:16   Sarıyer/İST.           Aylık 13.560,00-TL+KDV  13.600,00-TL+KDV                                                                                               

                                                         

              

               TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ             :                     ADRESLERİ               :       TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMEME NEDENİ                            

   Yok

 

İHALE YAPILAN FİRMANIN

İSMİ  ;                                                           ADRESİ        ;                         TEKLİF ETTİĞİ FİYAT:

                                                    

  Orhan AKHAN                  Kilyos,Mecit Kaptan Sok.       Aylık 13.600,00-TL+KDV

                                             No:16                                      Yıllık 163.200,00-TL+KDV

                                                       Sarıyer/İST                                                                                            

 

 

İhalenin Yapılış Gerekçesi :  . :   Kilyos Mahallesinde 901 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın 3.200 m² alanlı Çay bahçesinde bulunan Büfe (5 adet), Kafeterya (1 adet), Kamelya (4 adet),  Çardak, Depo, WC ile 1.600 m² alanlı Açık Otopark alanının  3(üç) yıl süreyle  kiraya verilmesi işi.                                                                                               

 

 

                                                                                                                      …/…

 

 

 

 

 

  • 2 -

 

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle;İhale konusu taşınmazın; Aylık 13.600,00-(Onüçbin altıyüz)TL+KDV,  yıllık 163.200,00-(Yüzaltmışüçbin ikiyüz)TL+KDV bedelle Orhan AKHAN’a  3(üç) yıl süreyle kiraya verilmesine ve İhalenin İta Amirinin onayına sunulmasına, İhale Komisyonunca 09.08.2018 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi

                                                                                                     

 

 

 

 

Dr.Mustafa TOK               Nadir GÜNDAY                       Fatik EKER             Mustafa BAKIR

İhale Kom.Başk.                        Üye                                       Üye                             Üye                                

                                                                                                ( İzinli)                                      

 

 

 

 

 

 

Osman DEMİR                          Sevim KOÇ                                 Mahmut ALİKAYA

Yazı İşl.Md.V.                         Mali Hiz.Md.V                                İmar ve Şeh.Md.V.

                                                              

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 O N A Y

                                                            

                                                             ŞÜKRÜ GENÇ

                                                      BELEDİYE BAŞKANI                                                    

                                                                  

Dosya : İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız.