2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre Açık teklif usulü.

Reşitpaşa Mahallesi 1048 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bina; bodrum kat, zemin kat, 1.kat, çatı kat ve müştemilat 100 m² olmak üzere toplam: 504 m² alanlı binanın 10 (on) yıl süreyle kiraya v

Tarih/Saat: 09 Ağustos 2018 12:00
Muhammen Bedeli : Aylık 9.52
Teminat Tutarı : 3.428,00-T
Icerik :

 

 

 

                                                        İHALE KOMİSYON KARARI

 

 

KARAR TARİHİ :  09.08.2018

KARAR NOSU   :   

 

Belediyemize ait  Reşitpaşa Mahallesi 1048 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Bina;  Bodrum Kat: 98 m²,  Zemin Kat:123 m²,  1.Kat:123 m²,  Çatı Kat:60 m² ve müştemilat  100 m² olmak üzere toplam:  504 m² alanlı Binanın Aylık 9.522,00-TL x 12 Ay = 114.264,00- (Yüzondörtbin ikiyüzaltmışdört)TL + KDV muhammen bedelle, 3.428,00 (Üçbindörtyüzyirmisekiz ) TL geçici teminat üzerinden,  08.06.2018 tarih, 2018-60 sayılı Meclis kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile  10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işinin  ihalesi için,  İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  12.07.2018 tarih, 388 sayılı Encümen kararına göre  09.08.2018 Perşembe günü  saat:12.00’de toplandı. İhale İşlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız  olarak yapıldığı tespit edildi.

            

Onay belgesinin Tarihi ve no. su. 11/07/2018 tarih, 5586639-77 sayılı

İhalede uygulanan usul : 2886 sayılı D.İ.K nun 45. mad.göre Açık Teklif Usulü  ile.    

Duyuruların ne şekilde,nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı: 27 Temmuz 2018- 30 Temmuz  2018  tarihlerinde    Günboyu   Gazetesinde   yayınlanmak suretiyle.     

Niteliği,cinsi ve miktarı: Reşitpaşa Mahallesi 1048 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Bina;  Bodrum Kat: 98 m²,  Zemin Kat:123 m²,  1.Kat:123 m²,  Çatı Kat:60 m² ve müştemilat  100 m² olmak üzere toplam:  504 m² alanlı Binanın 10(on ) yıl süreyle kiraya verilmesi işi.                                                                                               

Tahmin edilen bedeli: Aylık 9.522,00-TL x 12 Ay =114.264,00-(Yüzondörtbin  ikiyüzaltmışdört) TL+KDV yıllık.

Geçici teminatı :  3.428,00-(Üçbin dörtyüzyirmisekiz) TL

Ödeme saymanlığı  ve yılları: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İhaleye katılan Firma sayısı:1

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ                          :                                     ADRESLERİ :           TEKLİF ETTİKLERİ FİYATLAR  :                                   

                                                                                                                                           1.TEKLİF                               

 Sarıyer Hizmet Sağlık  Çevre Koruma ve             Reşitpaşa Mah.Tuncay Artun Cad.  

Güzelleştirme Vakfı Reşitpaşa Dializ Merkezi     No:4   Sarıyer/İST.

İktisadi İşletmesi Adına Nurettin ÇELİK                                                            Aylık  10.100,00-TL +KDV                                                                                               

                                                                             

              

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYEN FİRMALARIN:

İSİMLERİ             :                     ADRESLERİ               :       TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMEME NEDENİ                            

   Yok

 

 

İHALE YAPILAN FİRMANIN

İSMİ  ;                                                           ADRESİ        ;                         TEKLİF ETTİĞİ FİYAT:

Sarıyer Hizmet Sağlık  Çevre Koruma ve           Reşitpaşa Mah.Tuncay Artun Cad.  

Güzelleştirme Vakfı Reşitpaşa Dializ Merkezi     No:4   Sarıyer/İST.

İktisadi İşletmesi Adına Nurettin ÇELİK                                                Aylık  10.100,00-TL +KDV                                                                                              

                                                                                                                 Yıllık 121.200,00-TL+KDV                  

 

 

 

                                                                                                                     …./….

 

 

 

 

 

 

İhalenin Yapılış Gerekçesi :  . :  Reşitpaşa Mahallesi 1048 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Bina;  Bodrum Kat: 98 m²,  Zemin Kat:123 m²,  1.Kat:123 m²,  Çatı Kat:60 m² ve müştemilat  100 m² olmak üzere toplam:  504 m² alanlı Binanın 10 (on ) yıl süreyle kiraya verilmesi işi hk.                                                                                      

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle: İhale konusu taşınmazın; Aylık 10.100,00-(Onbin yüz)TL+KDV yıllık 121.200,00-(Yüzyirmibirbin ikiyüz)TL+KDV bedelle Sarıyer Hizmet Sağlık  Çevre Koruma ve Güzelleştirme Vakfı Reşitpaşa Dializ Merkezi  İktisadi İşletmesi Adına Nurettin ÇELİK’e 10(on) yıl süreyle kiraya verilmesine ve İhalenin İta Amirinin onayına sunulmasına, İhale Komisyonunca 09.08.2018 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.

                                                                                                      

 

 

 

 

Dr.Mustafa TOK               Nadir GÜNDAY                       Fatik EKER             Mustafa BAKIR

İhale Kom.Başk.                        Üye                                       Üye                             Üye                                

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Osman DEMİR                          Sevim KOÇ                                 Mahmut ALİKAYA

Yazı İşl.Md.V.                         Mali Hiz.Md.V                                İmar ve Şeh.Md.V.

                                                              

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                      

 

 

                                                               O N A Y

                                                            

                                                           ŞÜKRÜ GENÇ

                                                    BELEDİYE BAŞKANI                                                    

                                                                  

 

 

                                                                

Dosya : İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız.