Mustafa Kemal Atatürk

Yönetmelik

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


                                                       BİRİNCİ  BÖLÜM
                               
                                        Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kuruluş,görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektedir.

Dayanak 

MADDE 2- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında

         Başkan                :  Sarıyer Belediye Başkanı’nı
         Belediye              :  Sarıyer Belediye Başkanlığı’nı
         Müdür                 : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü’nü
         Müdürlük            : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğü’nü
         Personel               : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

                              
                                         İKİNCİ   BÖLÜM

                     Kuruluş,Personel ve Müdürlüğün Görevleri

Kuruluş  

MADDE 4 – Sarıyer Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı kanunun 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/9809 sayılı Kararı’gereğince Sarıyer Belediye Meclisinin 05.07.2007 tarih ve 2007/27 numaralı kararıyla kurulmuştur.

Personel 

MADDE 5- Sarıyer Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

      
a-  Müdür
b-  Şef
c-  Memurlar

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 6-

1-Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak,dosyalamak,demirbaş ve hizmet alımları ile ilgili işlemleri yapmak.

2-Belediye Başkanlığının Basın Yayın  Hizmetleri ile yapacağı organizasyon ve faaliyetlerle ilgili medya ilişkilerini yürütmek.

3-Yapılan organizasyonları yazılı,görsel ve  internet medyası ve diğer ilgili kuruluşlara duyurmak.

4-Belediyenin faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak için fotoğraf ve video çekimleri yapmak,panolarda sergilemek ve arşivlemek.

5-Belediye etkinliklerini duyurmak amacıyla basın bülteni, gazete ve broşür hazırlayarak dağıtmak.

6-Sosyal ve Kültürel Etkinlikler düzenlemek,açılış,tören ve toplantı gibi etkinlikleri organize etmek.

7-Mahalle toplantıları düzenleyerek halkın şikayet dilek ve temennilerini ilgili birimlere ileterek takibini yapmak.

8-İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımlar yapmak.

9-Resmi Bayramlarda ilçede yapılan kutlamaların organizasyonunu yapmak.

10-Halkın belediye ile ilgili düşünce ve önerilerini almak üzere anket uygulamak,sonuçlarını değerlendirerek arşivlemek.

11-Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
  
12-Müdürlük personeli yasalara uygun sevk ve idare etmek.
                              

                                          ÜÇÜNCÜ   BÖLÜM

                       Personelin görev,Yetki ve Sorumlulukları

Müdürün Yetkisi

MADDE 7

1-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,bu yönetmelikle sayılan  görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürün Sorumluluğu

MADDE 8

 1-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelik de tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görevleri


MADDE 9

 1-Belediye Başkanının ve / veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında Mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresini, organize edilmesini, Kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin tanzimine ilişkin düzenlemeleri yapmak.
 2-Görev alanı içinde bulunan faaliyetler hazırlama stratejik plan uygulanmasını sağlamak.
 3-Müdürlüğün işlevleri ile ilgili Başkanlığın istediği Raporları hazırlamak .
 4-Müdürlüğün Faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi ve kuruluşlar ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
 5-Müdürlüğün çalışma programlarını hazırlamak Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
 6-Müdürlüğe gelen ve kayda girmiş evrakların ilgili birime havalelerini yapmak.
 7-Müdürlük emrinde görev yapan Personel ile ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil Raporu düzenlemek, ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, personelin yıllık izin zamanlarını tespit etmek, bağlı personelin izin ve hasta sevk kağıtlarını imzalamak.
8-Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına bilgi vermek.
9-Müdür, Müdürlüğün  harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin 1, sicil ve disiplin Amiridir.
       
Büro elemanlarının Görev Yetki ve Sorumluluğu
  
MADDE 10

1- Birime gelen evrakları teslim almak, Sınıflandırmak ve kayıt ettikten sonra birim şefi’nin bilgisine sunmak.
2- Birim Şefi tarafından kendisine yazılmak üzere verilen, iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, Resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak.
3- Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içinde dosyalamak ve gerekli süre içinde arşivde saklamak.
4- Müdürlüğe ait ayniyat ve  demirbaş kayıtlarını tutmak. Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını sağlamak. Kullanılmakta olan malzemelerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde depolayıp muafaza altına almak.
5- Amirin verdiği bilgiler doğrultusunda avans işlemlerinin yazışmalarını yapmak, ve takip etmek.
6- Birimde bulunan işçi personelin puantajlarını ve gereken evrakları düzenlemek.
7- Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

MADDE 11

Yürürlülük

Bu yönetmelik Sarıyer Belediye Meclisi ve Yazı İşleri Müdürlüğü kabulünden sonra yürürlüğe girer.

MADDE 12

Yürütme

Bu yönetmelik hükümleri Sarıyer Belediye Başkanı,Yazı İşleri Müdürü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından yürütülür.