Mustafa Kemal Atatürk

SAGEM (Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi)

 

T.C.
İSTANBUL SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü


SARIYER BELEDİYESİ GENÇLİK EĞİTİM MERKEZİ (SAGEM)
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kuruluş:
Madde 1-Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM), Sarıyer Belediyesi tarafından uygun koşulları taşıyan öğrencilerin bulunduğu bölgelerde hizmete açılacaktır.

Amaç:
Madde 2-Bu Yönetmeliğin amacı, SAGEM’in işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 3-Bu Yönetmelik Sarıyer Belediyesi SAGEM le ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak:
Madde 4-Bu Yönetmelik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 13,14 ve 15. maddeleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:
Madde 5-Bu Yönetmelikte geçen;
a-Başkanlık: Sarıyer Belediye Başkanlığını,
b-Başkan: Sarıyer Belediye Başkanını
c-Başkan Yardımcısı: Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısını,
ç-Müdürlük: Sarıyer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,
d-Müdür:Sosyal Yardım İşleri Müdürünü
e-SAGEM: Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’ni ,
f-Genel Koordinatör: SAGEM’ler arası koordinasyonu sağlayacak kişiyi,
g-Koordinatör Yardımcısı: Genel Koordinatör yardımcısını,
h-Yönetici: SAGEM şubesi yönetiminden sorumlu kişiyi,
ı-Eğitmen: SAGEM’de eğitim ve öğretim kadrosunda görev yapan kişiyi,
i-Bilgi İşlemci: SAGEM’ de bilgi işlemden sorumlu elemanı,
j-Büro elemanı: SAGEM’de yazışma, evrak vb. işlemleri yürüten kişiyi,
k-Yardımcı Personel: SAGEM’de temizlik ve düzeni sağlayan personeli,
l-Öğrenci/Üye: SAGEM’e kayıtlı ilköğretim veya ortaöğretim öğrencileri ile yetişkinleri ifade eder.
m-Veli:Öğrencinin anne /babasını ve yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi ifade eder.
-1-

İKİNCİ BÖLÜM
SAGEM amaçları, İlkeleri, Ders Saatleri
SAGEM amaçları:
Madde 6- Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi SAGEM’ in amacı; Okul hayatına yeni başlamış veya devam eden gençlerin eğitmen gözetiminde derslerine çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına yardımcı olmak, değişen ve gelişen bilişim ve iletişim teknolojilerini tanıtmak, aktiviteler kanalıyla matematiksel zeka gelişimlerine katkıda bulunmak, sosyal ve kültürel değerlerin yanında saygı, sevgi, hoşgörü, kişilik hakları, vatan ve millet sevgisi gibi değerleri kavratmak, bilim ve sanatı tanıtmak ve bu alanda yeteneklerini tespit etmek, gelişimine yardımcı olmak, sorgulayan, araştıran ve irdeleyen, haklarını savunabilen, yurdunun kültürel, sanatsal değerlerini bilen, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
Genel İlkeler:
Madde 7- SAGEM’ de aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur.
a-SAGEM’ lerde öğrenci/üyenin; yapıcı, yaratıcı, eleştirisel düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalara yer verilir.
b-Öğrenci/üyelerimizin bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı gelişmeleri için sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel, sportif etkinliklere ve gezilere yer verilir.
c-SAGEM’ de çevre özellikleri programda belirtilen esaslar dikkate alınarak bu yönetmeliğin 6. maddesindeki amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve uygulanır.
d-SAGEM’ de; etütlerde ve diğer etkinliklerde Türkçe’ nin doğru, güzel ve etkili kullanılmasına özen gösterilir.
e-SAGEM’ lerde verilecek hizmetler; Öğrenci/üyelerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ihtiyaçlara göre düzenlenir.
f-SAGEM’ lerin kuruluş ve işleyişi ile ilgili her türlü eğitim ve etkinliklerin hazırlanmasında ve uygulanmasında Atatürk İlke ve Devrimleri ön planda tutulur. Evrensel değerler içinde milli kültürün öğrenilmesine önem verilir.
g-SAGEM’ lerde; SAGEM-Okul-Aile-Çevre işbirliği sağlanır.
h-SAGEM’ lerde eğitmenler, eğitimde fırsat eşitliğine yer verir.
ı-SAGEM’ lerde etüt programları hazırlanırken; öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal durumları göz önünde tutulur.
i-SAGEM binalarının yerleşim planında belirtilen yönetim, etüt, bilgisayar ve satranç odaları ile kütüphane, sinema-müzik odaları gibi üniteler amacına ve projeye uygun olarak (belediye olanakları ölçüsünde) donatılır ve kullanılır.
j-SAGEM’ lerde öğrenci/üyelerin temizlik, sağlık ve beslenme ile ilgili bilgi, beceri ve alışkanlık kazanmaları için gerekli çalışmalar yapılır.
k-Öğrenci/üyeler oldukları gibi kabul edilir ve değer görürler. Öğrenci/üyelere, eşitlik ilkesi doğrultusunda gereken özen gösterilir.
l-Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışılır.

Ders Etüt ve Teneffüs Saatleri:
Madde 8- Bir ders veya etkinlik saati 40 dakikadır. Gerektiğinde dersin özelliği, üye/öğrenci düzeyi ve diğer faktörler dikkate alınarak blok ders uygulaması yapılabilir. Etüt ağırlıklı çalışma uygulandığından 10 dak. Ödev uygulama+40 dakika ders olarak programlanabilir. Dinlenme veya teneffüs saati 10 dakikadır. (Gerektiğinde bu süre artırılabilir.)

-2-
ÜÇÜNC ÜBÖLÜM
SAGEM’ de görevlendirilecek Personel, Personelde Aranan Şartlar ve Part-Time Çalışma
Görevlendirilecek Personel:
Madde 9-SAGEM’ lerde; Yönetici, Eğitmen, Bilgi İşlemci, Sekreter ve Yardımcı personel çalıştırılır. (İhtiyaç, istek ve yönetimin uygun görmesi durumunda SAGEM şubeleri arasında yer değiştirme uygulaması yapılır.)
Belediye bünyesinde birden fazla SAGEM Şubesi bulunması durumunda, Genel Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı görevlendirilir.

Görev alacak personelde aranan şartlar:
Madde 10-Personel alımı; Belediye kadrosunun yetersiz olması durumunda, hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilebilir.
Personel alımında, göreve uygunluk ve beceri ön planda tutulur.

Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı olarak görev alacaklarda aranan şartlar:
Madde 11-Genel Koordinatöre ve Koordinatör Yardımcısı olarak görev alacaklarda,
a-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b-Üniversite ve Yüksek Okul mezunu olmak.(Lisans düzeyinde)
c-Pedagojik formasyona sahip olmak,
d-Kamu haklarından yoksun olmamak,
e-Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almış olmak,
f-Erkek personel için; askerlik görevini tamamlamış olmak, şartları aranır.

Yönetici ve Eğitmen olarak görev alacaklarda aranan şartlar:
Madde 12-Yönetici ve Eğitmen olarak görev alacaklarda,
a-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b-Lisans düzeyinde Üniversite ve Yüksek Okul (Üniversitenin SAGEM’ de ihtiyaç duyulan branşından) mezun olmak.
c-Pedagojik formasyona sahip olmak,
d-Kamu haklarından yoksun olmamak,
e-Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almış olmak,
f-Erkek personel için; askerlik görevini tamamlamış olmak, şartları aranır.
ÖNEMLİŞ: Rehber Eğitmen, üniversitelerin 4 yıllık veya yüksek okul (lisans düzeyinde) eğitim veren Psikoloji Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü vb. branşlardan mezun(işin niteliğine uygun branşa sahip) olması gerekir.
Bilgi İşlemci olarak görev alacaklarda aranan şartlar:
Madde 13-Bilgi İşlemci olarak görev alacaklarda,
a-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b-Üniversite veya Yüksek Okulların Bilgisayar Bölümü mezunu olmak. (İhtiyaç durumunda farklı alandan mezun olmuş ve Bilgisayar alanında yeterli derecede eğitim almış olanlar ile

-3-

aynı şartlarda ön lisans mezunları da alınabilir). Gerekirse daha sonra pedagojik formasyon eğitimi çalışmaları yapılır.
c-Kamu haklarından yoksun olmamak,
d-Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almış olmak, koşulları aranır.

Part-Time Çalışma:
Madde14- Yönetimin uygun görmesi halinde, diğer çalışanlarda aranan koşullara uygun özelliklere sahip olmak şartıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda Part-time eleman çalıştırılabilir.(Bu çalışma saatleri günlük azami 4, haftalık 24 saati geçemez.)
Büro elemanı/sekreter olarak görev alacaklarda aranan şartlar:
Madde 15-Büro elemanı ve sekreter olarak görev alacaklarda,
a-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b-En az İÖO (Lise ve Yüksek Okul tercih nedenidir) okulu mezunu olmak,
c-Kamu haklarından yoksun olmamak,
d-Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almış olmak,
e-Erkek personel için; askerlik görevini tamamlamış olmak koşulları aranır.

Yardımcı Personel olarak görev alacaklarda aranan şartlar:
Madde 16-Yardımcı Personel olarak görev alacaklarda,
a-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b-En az İlköğretim Okulu mezunu olmak.
c-Kamu haklarından yoksun olmamak,
d-Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almış olmak,
e-Erkek personel için; askerlik görevini tamamlamış olmak, koşulları aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAGEM Personelinin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Görevlendirme
Genel Koordinatörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Madde 17-Genel Koordinatör, SAGEM şubeleri arasındaki koordinasyonu sağlar. SAGEM’ lerin kalite, hizmet anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda işlevlerini yürütmelerine olanak sağlar.
Genel Koordinatör aşağıdaki görevleri yapar:
a-Kendisine bağlı bulunan bütün SAGEM şubelerinin ortak toplantılarında toplantılara başkanlık eder.
b-SAGEM şubelerinde görevli; yönetici, eğitmen, sekreter ve yardımcı personelin olanaklar ölçüsünde eğitim, bilim ve teknik alanlarındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli önlemleri alır.
c-SAGEM Yöneticisi tarafından personele verilen izin belgesini onaylar.
d-SAGEM şubelerinde, eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordinasyonu sağlar.
-4-

e-SAGEM şubelerinde görevli yönetici, eğitmen ve diğer personelin, disiplin ve diğer iş ve işlemlerini takip eder ve gerekli belgeleri hazırlar.
f-Eğitmen ve yöneticilerin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlem alır, yapılan etkinlikleri denetler.
g-SAGEM şubelerinde görevlendirilecek yönetici, eğitmen ve diğer personelin çalışma izin onayları için gerekli önlemleri alır.
h-Yıl sonunda; SAGEM şubelerinde yapılan etkinlikler, karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin çözümüyle ilgili rapor hazırlar ve ilgili Başkan Yardımcısına sunar.
ı-SAGEM şube ihtiyaçlarına ve tanıtımına uygun dergi, broşür, kitapçık vb. basım ve yayım işlemlerinin içeriğini hazırlar ve dağıtımını sağlar.

Koordinatör Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Madde 18-Koordinatör Yardımcısı, etkinlik ve toplantılara katılmanın yanında, Koordinatörün yardımcısıdır. Koordinatörün olmadığı zamanlarda vekâlet eder.
SAGEM şubelerinin her türlü eğitim-öğretim, öğrenci/üye, personel, yazışma, eğitici etkinlikler, temizlik, güvenlik, bakım, velilerle ilişkiler, … vb. konularında, koordinatörce verilen iş ve işlemleri yapar.
Bu görevlerin yapılmasından ve SAGEM’ in amaçlarına uygun olarak işleyişinden Koordinatöre karşı sorumludur.

Yöneticinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Madde 19-Yönetici; SAGEM yönetiminden, etkinliklerin plânlanmasından ve yürütülmesinden Genel Koordinatöre karşı sorumludur.
Yönetici bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a-Gençlerin, verilen hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için gerekli önlemleri alır ve uygular.
b-SAGEM şubelerinde görevli personelin dosyalarını tutar, Personelin tüm özlük işlemlerini takip eder ve yürütür.
c-Eğitmen ve diğer personelin görevlendirilmesiyle ilgili işleri yürütür.
d-SAGEM şubelerinde görevlendirilecek; eğitmen ve diğer personelin onaylarını zamanında alır.
e-SAGEM şubelerinde yapılacak toplantıları organize eder, Genel Koordinatörün onayını alır ve toplantılara katılır, başkanlık eder.
f-Resmî makamlara karşı, SAGEM’ i temsil eder.
g-SAGEM bünyesindeki kadrolarından veya personelden gelen raporları inceler ve gereğini yapar.
h-Öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, etkinlikleri plânlar. İzin alınarak gerçekleştirilecek diğer etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin iş bölümünü yapar ve kendilerine yazılı olarak bildirir.
ı-Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların zamanında usulüne göre yapılmasını sağlar.
i-SAGEM şubelerinde görevli; eğitmen, sekreter ve yardımcı personelin yetiştirilmelerini sağlar. Eğitmenlerin ve bilgi işlemcilerin bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli ortamı sağlar.
j-Kütüphane, kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç-gerecini kontrol eder. Eksik görülenlerin tamamlanmasını sağlar.
k-Yöneticiler görevlerini aksatmamak koşuluyla haftada ortalama 20 saat derslere ve gerektiğinde etkinliklere katılmak zorundadır.
-5-

l-Şubesindeki nöbet çizelgesini hazırlar.
m-Yangın, doğal afet, kaza, ilk yardım vb. durumlar için önlem alır. Genel Koordinatörün bilgisine sunar.
n-İzin kullanacak olan personele, Genel Koordinatör bilgisi dahilinde izin belgesi düzenler.
o-Genel Koordinatör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapar.
ö-Haftalık, aylık ve yıllık raporları hazırlar. Yılsonunda hazırlanan raporda ayrıntılı olarak yıl içinde yapılan etkinlikler, karşılaşılan güçlükler ve bu güçlükler için öngörülen çözüm yollarını içeren rapor hazırlar ve Genel Koordinatöre sunar.

Eğitmenler ve Bilgi İşlemcilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Madde 20-SAGEM şubelerinde, öğrencilerin ders çalışmalarına ve ödevlerini yapmalarına yardım etmek, ders/etüt çalışma saatleri dışında kalan zamanda, ilgi ve yeteneklerine göre öğrencileri SAGEM şubelerinde yapılan etkinliklere yöneltmek, öğrencilerin oyun gereksinimlerinin karşılanmasına, zihinsel ve ruhsal gelişmelerinde yardımcı olmak üzere çalışma yapmak.

Eğitmenler ve Bilgi İşlemcilerin Görevleri
a-Eğitim niteliğinin yükseltilmesi ve başarının arttırılması, öğrencilerin istedikleri programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.
b-Etkinlikler dışında, göreviyle ilgili eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılır, kanun, yönetmelik ve emirlerdeki görevleri yapar.
c-Öğrencilere rehberlik eder. Tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olur.
d-Yönetici tarafından plânlandığı şekilde nöbet tutar, nöbet sonunda görüşlerini nöbet defterine yazar.
e-Etkinliklerin yürütülmesinde ve yönetim işlerinde yöneticiye yardımcı olur.
f-Ay sonunda o ay içinde yapılan etkinlikler, karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin çözümüyle ilgili raporu hazırlar ve yöneticiye verir.
g-Yönetici tarafından verilen görevleri yapar.

Büro Elemanı/Sekreterin Görevleri:
Madde 21-SAGEM şubelerinde gerekli görülen sayıda büro elemanı/sekreter görevlendirilir. Bu personel, yönetimin vereceği eğitim-öğretim dışındaki idari görevleri yapar.
Yardımcı Personelin Görevleri:
Madde 22-SAGEM şubelerinde gerekli görülen, yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilir. Bu personel, yönetimin vereceği eğitim-öğretim dışındaki (temizlik, düzen, güvenlik vb) görevleri yapar.
Görevlendirme:
Madde 23-SAGEM şubelerinde çalışan her personel, gerekli görüldüğü takdirde, SAGEM şube ve organizasyonları ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait organizasyonlarda görevlendirilebilir.

-6-

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Kabul Esasları, Kayıtta İstenecek Belgeler, Veli Zorunluluğu, Kılık-Kıyafet ve Devam, Nakil, Ödül, Öğrenci/üyelerin Uyması gereken Kurallar ve Yaptırım
Kayıt Kabul Esasları:
Madde 24-SAGEM şubesine kayıt Ek-1 Başvuru Formu'yla yapılır. Kayıt olan öğrenci/üye için SAGEM giriş kartı (Ek-2/a) düzenlenir.
Öğrenci/Üye Kayıt Kabulde İstenecek Belgeler:
Madde 25-Kuruma kayıt olacak öğrencilerden;
a-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b-İkametgah belgesi,
c-Öğrenci belgesi (Halen öğrenci olduğu okuldan alınacaktır),
d-İki adet fotoğraf,
İstenir.

Veli Zorunluluğu:
Madde 26-Öğrencilerin okul çağı çocukları olması nedeniyle her öğrencinin velisi olması zorunludur.
Öğrenci/Üye kılık-kıyafet ve devam zorunluluğu:
Madde 27-SAGEM’ lerde kılık-kıyafet ve devam zorunluluğu yoktur.
Nakil:
Madde 28-Öğrenci/üye kendisine en yakın SAGEM şubesine gitmelidir. Bu nedenle ikameti değişenler, oturduğu yere en yakın SAGEM şubesine öğrenci/üyeliğinin nakledilmesi gereklidir.
Ödül:
Madde 29-SAGEM şubelerinde veya okulunda üstün başarılı, yetenekli, örnek çalışma sergileyen öğrenciler (üyeler), gerektiğinde Belediye Başkanlığı tarafından ödüllendirilir.
Öğrenci/Üyelerin Uyması Gereken Kurallar:
Madde 30-Kurallar aşağıya çıkarılmıştır.
a-SAGEM yönetici eğitmen ve çalışanlarına kaba ve saygısız davranışta bulunmamak.
b-Arkadaşları ile iyi geçinmek ve kavga çıkarmamak.
c-SAGEM şubesine, etüt ve etkinlik haricinde bir malzeme getirmemek ve bulundurmamak.
d-Yalan söylememek ve yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmemek.
e-Duvarları, sıraları ve çevreyi kirletmemek ve kuruma zarar vermemek.
f-Görgü kurallarına uymak.

-7-

 Yaptırım:
Madde 31- SAGEM’ de kurallarına uymayan öğrencilerin, velileriyle görüşmek suretiyle SAGEM ile ilişkileri kesilir. Öğrenci tarafından kuruma verilen zararın, velisi tarafından ödenmesi yolu izlenir.
ALTINCI BÖLÜM
SAGEM şubelerinde öğrenci/üye başarılarının ölçülmesi, İzleme Değerlendirme ve Öğrenci/üyelerden beklenen davranışlar
Öğrenci Başarılarının Ölçülmesi:
Madde 32-Öğrenci/üye başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara dayanır.
a-Öğrenci/üye başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde uygulanan programlarda belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır.
b-Ölçme ve değerlendirmede SAGEM şubeleri genelinde birlik sağlanır.
c-Öğrenci/Üyelerin gelişimi ile eğiticilerin rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve üye performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, eğitmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.
d-Projeler verildikleri dönemlerde değerlendirilir.
e-Öğrenci/üyelerin davranışları; SAGEM kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim, ortak değerlere uyum, sosyal faaliyetlere katılım, çevreye duyarlılık, takım çalışması ve sorumluluk ölçütlerine göre değerlendirilir.

Öğrenci/Üye Davranışlarını İzleme Değerlendirme ve Geliştirme:
Madde 33-Öğrenci/Üyelerin davranışlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler; üye, veli, eğitmenler ve yönetici işbirliğinde yürütülür. Gerektiğinde Rehberlik Araştırma Merkezi ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapılır.
Öğrenci/Üyelerden Beklenen Davranışlar:
Madde 34-Beklenen davranışlar şunlardır.
a-SAGEM şubelerine düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları.
b-Tüm öğrenci/üyelerin de toplumun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklarını unutmamaları, başkalarının onur ve haklarına saygı göstermeleri,
c-SAGEM yönetici, eğitmen ve diğer görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları,
d-Doğru sözlü ve dürüst olmaları, yalan söylememeleri,
e-İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,
f-SAGEM şubelerinde yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları,
g-Kitapları sevmeleri, okuma alışkanlığı kazanmaları ve korumaları,
h-Çevrenin doğal güzelliklerini ve sanat eserlerini korumaları, çevreci ruha sahip birer fert olmaları,
ı-Başarmanın sırrının çok çalışmak olduğu bilincine sahip olmaları,
j-Planlı çalışma bilincine sahip olmaları, böylece başarının kendiliğinden geleceğini anlamaları,
k-Ülke malını, okulunu ve eşyalarını kendi öz malı gibi korumaları,
l-Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve kullanılan ortamlardan uzak durmaları,
m-Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini vatan, millet ve insanlık adına yararlı işlerde kullanmaları,

-8-

n-Daima Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı kalmaları,
o-Yasa, yönetmelik ve toplumun etik kurallarına, milli ve manevi değerlere saygılı olmaları, beklenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
İzinler
Mazeret izni ve Yıllık İzin
Mazeret İzni:
Madde 35-Hastalık, yangın, ölüm, doğal afet vb. önemli bir özür nedeniyle görevine gelemeyenler, özürlerini aynı gün haber verir ve belgelendirirler.
Personelin birinci derecede yakınının (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) ölümü ile evlenmelerinde Üç güne kadar mazeret izni verilir.
SAGEM personelleri görev yerlerinden izinsiz ayrılamazlar. İzinler Yöneticiden alınır. Yönetici SAGEM şubelerindeki iş ve işlemleri aksatmayacak şekilde düzenleme yapmak kaydı ve Genel Koordinatör (gerektiğinde ilgili Müdürlük) bilgisi ile izin verebilir.

Yıllık İzin:
Madde 36-SAGEM şubelerinde personel yıllık izinleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 102. Maddesi gereğince uygulanır. (Gerekirse yıllık izinlerde SAGEM şubelerinin bakım-onarım vb. işlemleri için toplu izin uygulaması yapılabilir)

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Etkinlikler, Etkinliklerin Yürütülmesi
Etkinlikler:
Madde 37-SAGEM şubelerinde, etüdün yanı sıra bu yönetmeliğin amacı doğrultusunda hazırlanacak plana uygun olarak,
a-Eğitici çalışmalar,
b-Müzik, resim, fotoğraf, sinema, kitap okuma, güzel konuşma ve yazma vb. etkinlikler
c-Kulüp çalışmaları (Bilgisayar Kulübü, Satranç Kulübü, Gezi Kulübü, Sinema Kulübü vb)
ç- SAGEM üye/öğrencilerinin seviyelerine göre bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkân vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek amacıyla yakın çevre ve yurt içi geziler ile diğer ülke ve toplumları tanıtmak üzere yurt dışı geziler Gezi, sinema, tiyatro, konferans ve konser vb. etkinlikler yapılır.
d-SAGEM şubelerinde velilerin istekleri doğrultusunda HOBİ KURSLARI (okuma-yazma, bilgisayar, İngilizce vb) düzenlenir. Eğitim çalışmaları planlanır ve uygulanır.
e) Belediye tarafından gerekli görüldüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, SERTİFİKALI KURSLAR da düzenlenir.

Etkinliklerin Yürütülmesi:
Madde 38- Eğitici ve sosyal etkinliklerde;
a-Eğitici çalışmalar ve üyelerin rehberlik hizmetleri, yöneticilerin ve eğitmenlerin gözetim ve rehberliğinde yürütülür.

-9-

İhtiyaç durumunda SAGEM şubelerinin bölümleri, etüt sınıfları v.b Koordinatör ‘ün yapacağı plân doğrultusunda diğer SAGEM şubeleri tarafından da kullanılabilir.
b-Etkinlikler; SAGEM Yöneticileri, Eğitmenler, Bilgi İşlemci ve diğer personelin katılımı ile yürütülür.
c-Geziler; Yöneticinin başkanlığında ve katılacak üye/öğrenci sayısını göz önüne alarak uygun göreceği kadar eğitmen ve personelin görev alması ile yapılır (Velilerinden ve ilgili kurumlardan gerekli izin alınmak suretiyle uygulanır).

Gezilerde aşağıdaki hususlara uyulur;
• Gezi yapılacak yerler belirlenirken, yakın çevre gezilerine öncelik verilir. Gezilerin, amacına uygun ve gündüz yapılmasına özen gösterilir.

• Şube yöneticileri ve eğitmenlerince, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Gezi Planları en az 7 gün önce Genel Koordinatörlüğe verilir. Gezi planı ile birlikte geziye katılacak yönetici, eğitmen, üye ve varsa velilerin isimleri, adresleri, ulaşılabilecek yakınlarının telefon numaralarının yer aldığı bir liste hazırlanarak, bir nüshası SAGEM Genel Koordinatörüne verilir.

• Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak bilimsel, kültürel, turizm, spor ve ziyaret amaçlı geziler için, önce velilerden öğrencilere ait yazılı izin belgesi, daha sonra da kurum oluru ve daha sonra ilgili kurumlardan gerekli izin alınır.

• Tüm SAGEM şubeleri tarafından ortak yapılan etkinliklerde, her SAGEM Yöneticisi gerekli gördüğü takdirde yanında eğitmen ve üye/öğrenci bulundurur.

• Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak geziler, dersleri aksatmayacak şekilde düzenlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kurullar
Yöneticiler Kurulu, Zümre Eğitmenler Kurulu, Etkin Öğrenci/Üye Kurulu

Yöneticiler Kurulu:
Madde 39-SAGEM yöneticileri okul dönemi başlarında olmak üzere, yılda en az iki kez olmak üzere toplanır. Ayrıca gerekli görülen zamanlarda da kendi aralarında toplanır ve etüt ve etkinliklerin iyileştirilmesi konusunda görüşlerini belirtir. Toplantı sonunda alınan kararlar tutanaklara yazılır.
Branş (Zümre) Eğitmenler Kurulu:
Madde 40-Sayısal ve Sözel eğitmenler ayrı ayrı zümreler oluşturur. Zümreler de yöneticilerde olduğu gibi okul dönemi başlarında olmak üzere, yılda en az iki kez olmak üzere toplanır. Ayrıca gerekli görülen zamanlarda da kendi aralarında toplanır ve kararlar alır. Alınan kararlar tutanaklara yazılır.
Bu zümrelerde;
a-Eğitim-öğretim programları incelenir, ortak bir anlayış oluşturulur.
b-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler konuşulur ve çözüm yolları aranır.
c-Üyelerin etkinliklere katılımı, çalışmaları, çevrenin özellikleri incelenir.
d-Mesleki eserler, eğitim alanındaki gelişmeler değerlendirilir.
e-Etkinlikleri uygulama ve değerlendirmek üzere ortak ölçme değerlendirme araçları hazırlanır.

-10-

 Toplantılar planlanırken, eğitim zaman ve saatlerinin göz önünde tutulmasına azami özen gösterilir.

Etkin Öğrenci/Üye Kurulu:
Madde 41-SAGEM şubelerindeki üyeler tarafından 6, 7, 8. Sınıfa giden üye/öğrenciler arasından bir Başkan, 4, 5. Sınıfa giden üye/öğrenciler arasından bir Başkan Yardımcısı, diğer sınıflara giden üye/öğrencilerden de birer temsilci seçilerek bir Etkin Üye Kurulu oluşturulur. Bu kurula SAGEM şubelerindeki eğitmenlerden bir eğitmen rehberlik eder. Kurul üyeleri bulunduğu SAGEM şubesinde eğitimcilere yardımcı olur. Kurul da başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde, sosyal etkinliklerin düzenlenmesi ve uygulanmasında görev alır.
ONUNCU BÖLÜM
Kurum İçi Düzeni İle İlgili Hükümler
Atatürk Köşesi, Kuruluş Panosu, Kimlik Kartları, Kılık-Kıyafet, Çalışma Saatleri, Resmi Tatil Günleri, Tutulacak Defter ve Dosyalar, Belgelerin Saklanması, Yıl Sonu Raporu
Atatürk Köşesi:
Madde 42-Atatürk köşesi, SAGEM girişinde ve uygun bir yere hazırlanır. Atatürk’ün hayatını, devrimlerini veya veciz sözlerini konu alabilecek şekilde, kompozisyon olarak veya sade bir şekilde düzenlenir. Zaman içinde geliştirilir. Temizliğine ve düzenine özen gösterilir.
Kuruluş Panosu:
Madde 43-SAGEM şubesinde Kuruluş ve Amacı içeren bir panonun girişte yer alması sağlanır.
Kimlik Kartları:
Madde 44-Yönetici, eğitmen ve diğer görevliler, kurumdaki görevleri sırasında yakalarına, (Ek:2/b) örneğine uygun ve SAGEM yönetimince onaylı kimlik kartını takmak zorundadırlar.
Kılık-Kıyafet:
Madde 45-SAGEM şubesinde; yönetici, eğitmen ve diğer personel hakkında, genel (Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer Bakanlıklara bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Uygulanan) Kılık-kıyafet Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Çalışma Saatleri:
Madde 46-SAGEM şubelerinde günlük ders saatleri; mesai saatinden en az15 dakika sonra başlar, mesai bitiminden en az 15 dakika önce biter.

-11-

 Belediye Başkanlığı mesai saatleri uygulanır. Haftalık 45 saattir. (Okulların açık olduğu süre içinde Cumartesi günleri yapılan etüt çalışması mesai saatlerine dahildir)
Ayrıca;
• SAGEM, resmî tatil günleri ile bulaşıcı hastalık, mevsim koşulları, doğal afet gibi zorunlu durumlarda tatil edilebilir.
• Eğitimde süreklilik esastır.
Resmi Tatil Günleri
Madde 47- Resmi tatil günleri şunlardır.
a-Yılbaşı tatili (1 Ocak günü)
b-Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan günü)
c-Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs günü)
d-Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü)
e-Zafer Bayramı (30 Ağustos günü)
f-Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13:00 ‘de başlar, toplam 3,5 gündür.)
g-Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim öğlenden sonra başlar ve 29 Ekim akşamı sona erer.)
h-Kurban Bayramı (Arife günü saat 13:00 ‘de başlar, toplam 4,5 gündür.)
*Mahalli Kurtuluş Günü - İstanbul 6 Ekim günü.

Tutulacak Defter ve Dosyalar:
Madde 48-SAGEM şubelerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
A)Defterler;
1-Etüt defteri veya ders takip defteri
2-Öğrenci yoklama fişi.
3-Devam/devamsızlık çizelgesi.
4- Demirbaş eşya defteri veya klasörü.
5-Nöbet Defteri

B-Dosyalar;
1-Personel dosyası.
2-Öğrencilerle ilgili dosya
3-Reklâm, ilan ve tanıtım dosyası.
4-Mevzuat dosyası.
5-İstatistik dosyası.
6-Yazışmalar dosyası.
7-Öğrenci kayıt ve makbuzlara ilişkin belgeler.

Belgelerin Saklanması:
Madde 49-SAGEM yönetimince;
a-Öğrencilerle ilgili dosyalar,
b-Reklâm, ilan ve tanıtım dosyası
c-Öğrenci kayıt ve makbuzlara ilişkin dosya,
5 (beş) takvim yılı saklanır.

-12-

Yıl Sonu Raporu:
Madde 50-SAGEM yöneticisi, yapılan çalışmalara ilişkin haftalık ve aylık istatistiki rapor hazırlar, ayrıca eğitim yılı sonunda (bir eğitim yılı içinde yapılan faaliyetleri içeren EK: 3) formunu hazırlar ve Genel Koordinatöre verir. Genel Koordinatör de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilgili Başkan Yardımcısı kanalıyla Başkanlığa sunar.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Reklam, İlan, Hizmet İçi Eğitim, Öğrenci Ücreti, Araç-Gereç Kullanımı ve
Diğer Hususlar

Reklâm ve İlân:
Madde 51-SAGEM’ de ilân ve tanıtımlar, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Hizmet İçi Eğitim:
Madde 52-SAGEM’ de görevli personel için; Belediye Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenir.
Öğrenci Ücreti:
Madde 53-SAGEM kar amaçlı kuruluş olmayıp hizmet amaçlıdır. Ancak yapılan hizmetin ciddiyeti açısından gerekli görüldüğünde Belediye Meclisince belirlenecek sembolik bir KATKI PAYI öğrenci/üye kayıt ve kart düzenleme işlemi sırasında makbuz karşılığı alınır.
Araç-Gereç Kullanımı:
Madde 54-SAGEM çalışanları kurumuna ait araç-gereçlerin iyi kullanılması ve korunmasını sağlar. SAGEM yöneticisi, yöneticisi olduğu SAGEM şubesinin tüm araç-gereç ve demirbaşından sorumludur.
Diğer Hususlar:
Madde 55-Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Belediyeler Kanunu ve Milli Eğitim mevzuat hükümlerinden yararlanılır.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük:
Madde 56-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 57-Bu Yönetmelik hükümleri, Sarıyer Belediye Başkanı, İlgili Başkan Yardımcısı, Sosyal Yardım İşleri Müdürü gözetim ve denetiminde SAGEM Genel Koordinatörü tarafından yürütülür.
....................................................................................................................................................................


Bu proje içeriği ve niteliği geliştirilerek, uzman eğitmenlerle, öğrencilerimizin kişisel beceri ve yeteneklerinin gelişmesine, etüt programlarıyla eğitim süreçlerine katkı sağlamalarına ve çocuklarımızın çağdaş, duyarlı ve özgüveni olan gençliğe dönüşmesine önemli katkılar sunmaktadır. Dokuz mahallemizde 15 bin dolayında öğrencilerimize, ayrıca bilgisayar, yabancı dil ve okuma – yazma kurslarıyla da yetişkinlere hizmet verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın